auto iklan

Mar 5, 2017

BAYARAN DAN PROSES TUKAR SYARAT TANAH PERLIS

BAYARAN PREMIUM TANAH PERLIS, PROSES TUKAR SYARAT TANAH PERLIS, RUMAH KANGAR
PROSES TUKAR SYARAT DAN BAYARAN TUKAR SYARAT TANAH BAGI NEGERI PERLIS.

Proses Pembangunan Tanah di Negeri Perlis

Di Negeri Perlis sebelum sesuatu pembangunan dapat dilakukan, ianya perlu
melalui 3 peringkat permohonan kelulusan iaitu:

i) Peringkat pertama
Proses kelulusan Tukar Syarat Tanah (Dibawah Seksyen 124A) atau Serah
Balik Kurnia Semula (SBKS) (Dibawah Seksyen 204D).

ii) Peringkat kedua
Kebenaran Merancang/Kelulusan Pelan susunatur

iii) Peringkat ketiga
Kelulusan pelan bangunan

Peringkat pertama

Permohonan kelulusan tukar syarat tanah atau SBKS ini dikemukakan untuk
tujuan projek perumahan, perniagaan, industri dan untuk lot-lot pertanian. Melalui proses
ini Pihak Berkuasa Negeri berkuasa menukar jenis penggunaan tanah, syarat nyata tanah,
sekatan kepentingan dan keluasan tanah. Bahagian-bahagian tertentu tanah perlu
diserahkan untuk kemudahan awam. Setelah kelulusan diperolehi pemohon dikehendaki
menjelaskan bayaran premium, kadar sumbangan saliran dan hasil tahun pertama serta
bayaran proses yang lain.Tukar syarat tanah bermaksud perubahan kepada jenis penggunaan tanah, syarat
nyata dan hasil tanah manakala SBKS bermaksud satu lot atau lebih yang berdampingan
yang dimiliki oleh tuanpunya yang sama diserah balik kepada PBN dengan syarat
bahagian-bahagian tertentu diberimilik semula kepadanya dalam unit-unit yang
berasingan.

Permohonan akan melalui proses peringkat Jawatankuasa Teknikal Tanah yang
mana Jabatan Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perlis (JPTG) sebagai urusetia.
Diperingkat ini dokumen-dokumen yang diterima akan diproses di peringkat JPTG.
Salinan-salinan pelan tatatur yang dikemukakan akan dihantar oleh JPTG kepada
Jabatan-Jabatan Teknikal untuk mendapatkan ulasan termasuklah kepada Jabatan
Penilaian dan Perkhidmatan Harta untuk menilai tanah tersebut.

Antara agensi yang
terlibat untuk mendapat pandangan dan ulasan adalah:
i) Majlis Perbandaran Kangar
ii) Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Perlis
iii) Jabatan Perparitan dan Saliran
iv) Jabatan Kerja Raya

Selepas ulasan diterima, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Tanah akan diadakan
dan dipengerusikan oleh Ahli Exco Tanah Negeri dengan ahli-ahli terdiri dari:

i) 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh Menteri Besar
ii) Jabatan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perlis
iii) Majlis Perbandaran Kangar
iv) Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Perlis
v) Jabatan Perparitan dan Saliran
vi) Jabatan Kerja Raya
vii) Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
viii) Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
ix) Jabatan Hutan Negeri Perlis

Selepas mesyuarat, JPTG akan menyediakan deraf rencana permohonan tersebut
untuk dibawa ke Mesyuarat Exco yang dipengerusikan oleh Menteri Besar. JPTG akan
menyediakan kertas yang sempurna untuk dibentangkan dalam mesyuarat tersebut.
Keputusan mesyuarat tersebut akan dimaklumkan kepada pemohon bersama makluman
bayaran-bayaran yang dikenakan bagi maksud tersebut.
- 24 -
Proses kelulusan diperingkat ini mengambil masa 6 bulan hingga 12 bulan.

Peringkat kedua

Peringkat kedua merupakan proses untuk mendapat kebenaran merancang /
kelulusan pelan tatatur. Setelah mendapatkan kelulusan diperingkat 1, pemohon akan
memajukan permohonan pelan susunatur bagi diproses oleh OSC yang ditempatkan di
Majlis Perbandaran Kangar. Pada peringkat ini, penelitian yang lebih terperinci akan
dilakukan di mana pelbagai aspek seperti butir-butir cadangan, aspek perundangan,
dasar-dasar semasa kerajaan, aspek teknikal perlu dipatuhi. Secara keseluruhannya,

Majlis Perbandaran Kangar ini adalah sebagai agensi yang menguruskan
proses permohonan Peringkat 2 ini. Dengan menggunakan borang-borang tertentu,
permohonan yang telah dikemukakan akan dirujuk terus kepada jabatan-jabatan
teknikal. Kebiasaannya sebanyak 14 jabatan teknikal diedarkan agar pihak teknikal
tersebut dapat memberikan ulasan. Setelah mendapatkan ulasan dari jabatan-jabatan
teknikal, pelan permohonan perlu diselaraskan dengan ulasan teknikal tersebut dan
membuat pindaan, jika perlu.

Setelah itu surat kelulusan dikeluarkan dan dihantar kepada
pemohon. Proses kelulusan diperingkat ini mengambil masa 6 bulan hingga 9 bulan.

Peringkat ketiga

Peringkat ketiga merupakan proses untuk mendapat kelulusan pelan bangunan.
Setelah mendapatkan kelulusan diperingkat 2, pemohon akan memajukan permohonan
kelulusan pelan bangunan bagi diproses oleh OSC yang ditempatkan di Majlis
Perbandaran Kangar. Pada peringkat ini, permohonan yang dikemukakan akan dirujuk
terus kepada jabatan-jabatan teknikal bagi mendapatkan ulasan dan pandangan. Setelah
mendapatkan ulasan dari jabatan-jabatan teknikal, kelusan pelan bangunan akan
dikeluarkan dan dihantar kepada pemohon. Proses kelulusan diperingkat ini mengambil
masa 3 bulan hingga 6 bulan.

Nota: Proses permohonan di Peringkat kedua dan ketiga boleh dijalankan serentak.
Bagaimanapun praktis yang dijalankan di Negeri Perlis adalah mengikut peringkat demi
peringkat.

KADAR PREMIUM TUKAR SYARAT

Kadar premium tukar syarat disetiap negeri adalah berbeza. Bagi Negeri Perlis kadar
premium tukar syarat bagi tanah pertanian kepada Bangunan(tapak kediaman/perniagaan)
adalah seperti berikut:

1. Daripada Pertanian kepada Bangunan
 a) Tapak Kediaman - 5% daripada Nilaian Tapak Kediaman
 b) Tapak Perniagaan - 10% daripada perbezaan nilaian Tapak

Perniagaan dengan nilaian Tanah Pertanian.

 Bayaran-bayaran lain selain dari premium tersebut adalah:
 Caruman tangki air - RM2,500 seunit
Caruman jalan ( bagi projek yang menggunakan jalan perumahan sediada sebagai
jalan masuk: Rumah sesebuah - RM4,000 seunit
Rumah berkembar - RM2,000 seunit
Rumah teres - RM1,000 seunit
Sumbangan saliran - RM2,000 untuk 1 ekar hingga 3 ekar
 Setiap tambahan ¼ ekar atau sebahagian
daripadanya RM250.
Caruman rumah kos rendah - RM3,000 seunit

IKLAN 1

Feb 22, 2017

CARA PENILAIAN HARGA PAMPASAN TANAH

CARA MENILAI HARGA PAMPASAN TANAH
CARA PENILAIAN HARGA PAMPASAN TANAH YANG DI ambil pihak kerajaan..  Prinsip-prinsip Dalam Penentuan Pampasan. Dasar bagi menentukan pampasan yang berpatutan dalam pengambilan tanah terdapat dalam kehendak Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan “tiada undangundang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai”.

Seksyen 2 kepada Jadual Pertama AKTA PENGAMBILAN TANAH (APT) 1960 menyatakan bahawa dalam menentukan amaun pampasan yang akan diberi bagi mana-mana tanah yang dijadualkan akan diambil hendaklah mengambilkira perkara-perkara berikut:a) Nilai pasaran sebagaimana ditentukan menurut Seksyen 1 Jadual Pertama;
11

b) Apa-apa kenaikan pada nilai tanah yang lain yang mungkin terakru kepada tanah tanah
lain yang dimiliki oleh orang yang berkepentingan disebabkan penggunaan
kepada tanah yang diambil;

c) Kerosakan, jika ada yang ditanggung atau mungkin ditanggung oleh orang yang
berkepentingan disebabkan oleh pemisahan tanah yang diambil itu daripada
tanahnya yang lain;

d) Kerosakan jika ada, yang ditanggung atau mungkin ditanggung oleh orang yang
berkepentingan disebabkan oleh pengambilan itu telah menyebabkan kesan
mudarat pada hartanya yang lain;

e) Jika disebabkan pengambilan, ia terpaksa berpindah rumah atau tempat
perniagaannya, perbelanjaan yang berkaitan yang ditanggung olehnya; dan

f) Di mana hanya sebahagian daripada tanah telah diambil, mana-mana akujanji oleh
pihak berkuasa untuk membina jalan, parit, tembok, pagar, atau lain-lain
kemudahan yang memberi manafaat kepada bahagian tanah yang tidak diambil,
dengan syarat bahawa akujanji itu adalah jelas dan dikuatkuasakan.

Seksyen 3 kepada Jadual Pertama, sebaliknya menyatakan bahawa perkara-perkara berikut
hendaklah tidak boleh diambil kira ketika menentukan amaun pampasan iaitu:

a) Perihal mustahaknya pengambilan itu;
b) Keengganan pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya;
c) Apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh orang yang berkepentingan yang jika
dilakukan oleh orang persendirian, tidak akan menjadi asas satu tindakan guaman;
d) Apa-apa kesusutan nilai tanah yang diambil yang mungkin berlaku disebabkan
kegunaannya selepas pengambilan itu;
e) Apa-apa kenaikan nilai tanah yang diambil yang mungkin berlaku disebabkan
kegunaannya selepas pengambilan itu; dan
f) Apa-apa perbelanjaan berhubung dengan penambahan atau pembaikan kepada
tanah yang ditanggung selepas tarikh siaran perisytiharaan di bawah Seksyen 8,
melainkan penambahan atau pembaikan tersebut adalah perlu untuk memelihara
mana-mana bangunan, dan dalam kes tanah pertanian, ia adalah perlu untuk
meneruskan usaha-usaha penanaman di tanah itu.

IKLAN 1

Feb 19, 2017

Harga genting tanah liat resort bali

Atap tanah liat konsep RESORT atau Bali Style.
Atap tanah ini adalah gabungan dari 2 atau 3 tone warna yang berbeza dengan setiap pallet sudah tersedia campuran tonenya.
Penggunaan bagi 1meter persegi bersamaan 12pcs sahaja.
Harga 2017
1 pcs RM3.00 untuk minima order 4000 pcs.
Boleh call atau whatsapp saya di 017-3131121 untuk makluman berkaitan. Tkasih.
#GentingClayRoof


IKLAN 1

Feb 14, 2017

Harga genting tanah liat

Genting tanah liat. Atap yang sesuai untuk rumah di kawasan panas. Dengan atap clay ni rumah jadi sejuk.
Harga antara RM4.00 hingga RM5.00 sekeping mengikut lokasi. Saiz biasa 345mm  x 230mm.

Rumah nampak unik, kemas, cantik dan mahal. Rugi jika rumah banglo di pasang atap metal.

IKLAN 1

Jan 11, 2017

BATA KEKUNCI IBS MALAYSIA UNIK

Bata kekunci IBS: Interlocking bricks system atau bata kekunci yang di perbuat dari tanah simen pasir di padat kuat adalah satu sistem untuk binaan

IBS adalah sistem pembinaan bangunan menggunakan komponen yang telah siap dihasilkan di kilang seperti dinding, tiang, lantai dan kekuda besi sebelum dihantar ke tapak pembinaan untuk dipasang.

Sistem ini telah diguna pakai kira-kira satu abad yang lalu di Amerika dan Eropah di kenali dengan panggilan pembinaan pasang siap.

IBS telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan blok IBS lebih jimat masa dan kos berbanding batu-bata biasa.

IBS menjadikn rumah lebih sejuk, kedap udara, tahan haba, kedap bunyi, pembinaan complete 1-2 bulan sahaja & yang paling penting dapat 40% PENJIMATAN.

Kelebihan menggunakan bata Interlocking / Bata IBS

- Meningkatkan kualiti dan produktiviti pembinaan
- Menyeragamkan reka bentuk
- Mempercepatkan tempoh pembinaan
- Lebih keras & kuat daripada bata biasa
- Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing
- Pengurangan sehingga 30% daripada kos projek
- Mesra alam
- Lebih sejuk

penjimatan:
- buruh (kerja cepat siap)
- kurang 'wastage'
- kurang penggunaan pasir & simen
- kerja2 pemasangan 'conduit pipe' dijalankan serentak semasa menyusun batu-bata,

kelebihan :
- size bata yg lebih tebal dan panjang (jimat penggunaan bata)
- kadar kekerasan yg lebih tinggi berbanding sand brick (produk mencecah 18N/mm2)
- "classical natural country look"
- penjimatan sehingga 30%

kekurangan :
- bata yang keras (susah stakat nak paku utk gantung2 frame gambar perlu menggunakan drill)

Namun Jangan silap faham, rumah interlok sebenarnya bukan rumah murah kerana harga batanya shj berkali ganda mahal dibandingkan dgn bata biasa.

Sebab tu rumah bata interlok nampak mewah,eklusif dan mahal tapi kerana kaedah pembinaannya yg tidak banyak menggunakan kayu,besi,pasir dan simen maka kos pembinaannya boleh menyaingi kaedah pembinaan rumah konvensional

Tambahan pula tempoh masa pembinaannya yang singkat maka kos upah dapat dijimatkan lagi. Namun masalah utama adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang betul-betul mahir dan teliti.

kredit FB kontraktor malaysia

IKLAN 1

Jan 9, 2017

TUKANG BATA KEKUNCI DAFTAR SINI

Sedang mencari tukang bata yang boleh memasang bata kekunci atau bata interlocking untuk rumah atau binaan pagar yang guna bata ini. SIAPA TAHU SILA KOMEN BAWAH.

KOMEN DI BAWAH, Akan membantu sahabat yang lain juga.

NAMA
LOKASI ANDA
TEL ANDA
IKLAN 1

Jan 6, 2017

APAKAH BATA KEKUNCI BRICK INTERLOCKING

APAKAH BATU BATA KEKUNCI (INTERLOCKING BRICKS) . Ramai yang tidak mengenali bata kekunci atau interlocking brick system IBS. Banyak kelebihan Bata Kekunci ni. Main main lego ja buat rumah.
Secara amnya batu bata interlock adalah bahan binaan yang bebeza dengan batu-bata biasa. Ia direkabentuk dengan reka bentuk khas sebagai batu bata pasang siap (interlocking bricks sistem IBS) yang merupakan satu teknologi baru dalam pembuatan dan pengeluaran produk pembinaan bagi mengantikan kaedah konvensional.
Batu bata interlocking boleh diusahakan sendiri tanpa perlu proses bakar, tetapi melalui proses kimia. Susunan batu bata interlok tidak perlu mortar simen kerana bersifat 'interlocking' Ia juga bersifat 'homogeneous',  tidak perlu kemasan cat dan anti fungus. Pengusaha produk inovasi ini mendapat perhatian dan galakkan R&D tempatan untuk dikomersilkan secara meluas.
BAHAN BAHAN
Batu bata interlok dihasilkan daripada campuran tanah , pasir , simen dan air yang dimampatkan . Kaedah pembuatannya mengunakan pemampat tekanan tinggi – Hydrulic Press, dalam menghasilkan blok bata yang seragam mengikut reka bentuk yang dikehendaki mengikut keperluan dan kesesuaian pembinaan.
Kelebihan Penggunaan Batu-bata Kekunci
1.Bata yang dihasilkan mempunyai bentuk yang sama (saiz bata adalah sama dan tepat bagi memudahkan pemasangan sewaktu kerja menyusun bata).
2. Mortar tidak digunakan sewaktu kerja penyusunan bata bermula di lapisan kedua dan jumlah simen yang digunakan dikurangkan.
3. Setiap bata yang dihasilkan mempunyai lubang di tengah berfungsi sebagai:-ruang untuk steel rods untuk reinforcement dan untuk memasukkan mortar kedalam lubang tersebut bagi memenuhi keseluruhan ruang tersebut dan menjadi laluan litar elektrik untuk kerja-kerja pendawaian.
4. Menjimatkan kos pembinaan rumah:-tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai.menjimatkan bahan kos mentah.
5. Formwork tidak diperlukan lepaan(plaster) tidak diperlukan tempoh penyiapan kerja dapat dipendekkan.
6. Kestabilan struktur dan ketahanan untuk pembinaan berasaskan batu-bata kekunci adalah baik dan menghasilkan ruang dalaman bangunan yang lebih sejuk.
7.  Kos tiang, kos rasuk bawah dan atas di abaikan. masa dan kos dapat dijimat.
8. Struktur bawah hanya Konkrit Slab yang di kuat dengan BRC ,  tanpa perlu pile cap dan kerja berkaitan underground work
9. Pemasangan paip elektrik dan paip air serta sanitari mudah di pasang kerana ada lubang pada rongga bata kekunci ini. Cuma tukang lektrik dan paip perlu tentu lokasi soket dan point tap.
HARGA BATA KEKUNCI
1  Biji RM1.70 / 1.80 mengikut kuantiti order
SEMOGA INDUSTRI IBS BATA KEKUNCI ATAU BRICK INTERLOCKING BERKEMBANG PESAT DI NEGARA INIIKLAN 1

CARA BINAAN RUMAH GUNA BATA INTERLOCKING IBS


CARA BINAAN RUMAH GUNA BATA INTERLOCKING IBS.Kaedah Pembinaan
Batu Bata Interloking

 1. Menyediakan rekabentuk dan pelan rumah berdasarkan modul batu bata interlok, saiz bata 100t x 150l x 250 p. Lukisan kerja (working drawings) dan lukisan jurutera juga disediakan untuk memudahkan kerja pembinaan.
 2. Memancang tanda (setting out) kedudukan rumah di atas tapak bina berdasarkan pelan.
 3. Membina asas (faundation) rumah berpandukan spesifikasi struktur yang disediakan oleh jurutera. Aras papak lantai konkrit mestilah dipastikan rata dan lurus. biasa asas konkrit slab yang di cerucuk ikut keadaan tanah. jika tanah tambun elok di piling bawah slab konkrit
 4. Memasang lapisan bitumen atau nak murah hampar plastik upc biru bawah brc sebelum konkrit slab
 5. Memasang lapis tar sebelum pasang bata, 
 6.  Menyusun lapisan pertama dinding dan tiang batu bata interlok di keseluruhan bangunan rumah dengan merujuk kepada lukisan binaan yang disediakan.
 7. Menyusun batu bata interlok untuk lapisan kedua dan seterusnya sehingga ketinggian 1 meter atau 10 lapisan batu bata.
 8. Memasang bar besi (saiz minima Y10) untuk setiap 1 meter lebar (memanjang) dan setiap 1 meter tinggi (menegak) dinding.
 9. Memasang konduit pendawaian elektrik dan paip air.
 10. Menuangkan sehingga penuh simen mortar (G1/1:3) kedalam setiap lubang batu bata pada setiap 1 meter (10 lapisan bata) untuk mengikat dan mengukuhkan dinding. Limpahan simen mortar yang terkeluar daripada celahan sambungan batu bata interlok hendaklah dibersihkan...
 11. Menyusunpasang bata rasuk (beam brick) pada lapisan bawah dan lapisan atas kerangka pintu dan tingkap dan dikukuhkan dengan bar besi.


Pada setiap 1 meter atau diatas setiap 10 lapisan bata dinding, bata rasuk akan disusun pasang bertujuan untuk mengunci dinding bata tersebut. Begitu juga pada lapisan akhir dinding bata sebagai pengganti rasuk konkrit atau besi.

Menyapu lapisan kalis air di permukaan dinding batu bata yang telah siap dipasang samada dengan cara semburan atau menggunakan berus cat.

Memasang kekuda bumbung dan bahan penutup bumbung.

VIDEO CARA PASANG BATA INTERLOCKING ,
TEKNIK LAIN
IKLAN 1

IKLAN ADSENSE